Mare Maris Kft.

Nemzetközi szállítmányozás és vámügyintézés

Szállítmánybiztosítás

Mi a teendő kár esetén?

A kár észlelése
Kárbejelentés
Visszkereseti határidők
A kárrendezéshez szükséges okmányok
A kárigény érvényesítése, kárkifizetés
Közös kár
Közös kár esetén kiállított okmányok
Milyen okmányokat kell beszerezni sérült vagy hiányos árut kiszolgáltató fuvarozótól?

A kár észlelése

I. KÜLFÖLDÖN

a. A kárt vagy az áru címzettje vagy az a biztosított megbízottja /pl. a szállítmányozó/ észleli. Az ő feladata az árut sérülten vagy hiányosan kiszolgáltató fuvarozóval szembeni VISSZKERESETI JOG fenntartása, valamint az, hogy a biztosítottat a káreseményről haladéktalanul tájékoztassa.

A visszkereseti jog fenntartásához szükséges, hogy megbízottjuk a sérült vagy hiányos árut kiszolgáltató fuvarozótól olyan ÍRÁSOS ELISMERVÉNYT szerezzen be, amelyben a sérülés vagy hiány tényét /és lehetőség szerint mértékét is/ rögzítik. Ezzel egyidejűleg arra is szükség van, hogy a sérülésért vagy hiányért megbízottjuk a fuvarozót ÍRÁSBAN FELELŐSSÉ TEGYE. Az ő feladata továbbá az is, hogy sérülés esetén értesítse a biztosítási kötvényen feltüntetett KÁRBIZTOST.

b. Miután a biztosítottat értesítették a kárról, a biztosított feladata a kár bejelentése a megbízott bróker (NWB Kft netrisk.hu), vagy a biztosító felé.

A biztosított érdeke és feladata a szükséges kárcsökkentő intézkedések /átcsomagolás, átrakás, értékcsökkenéssel való eladás, tisztítás, stb./ megtétele, melyet célszerű a brókerrel ill. közvetlenül a biztosítóval előzetesen egyeztetni.

A biztosító kárbiztosi hálózatának szakértői elvégzik a keletkezett kár mértékének megállapítását, megvizsgálják az áru továbbszállításának lehetőségét, illetve javaslatot tesznek a szükséges kárcsökkentő intézkedésekre vonatkozóan, illetve a kötvényt kibocsátó biztosító társasággal egyeztetve, közvetetten rendezi a károkat.

A kárbiztos neve a kötvényen vagy a biztosításfedezeti igazoláson /certificate/ szerepel. Amennyiben kötvény /certificate/ kiállítására nem kerül sor vagy az nem áll rendelkezésükre, az NWB Kft (netrisk.hu), vagy a biztosító készséggel ad felvilágosítást a kárbiztos személyét illetően.

II. BELFÖLDÖN

a. Amennyiben a kárt a biztosított megbízottja észleli, a visszkereseti jog fenntartásával kapcsolatos kötelessége, feladatai megegyeznek az I/a. pontban felsoroltakkal. Ilyen esetben természetesen Önöket is haladéktalanul értesítenie kell.

b. Amennyiben a sérült vagy hiányos árut közvetlenül a biztosított vagy megbízója /belföldi partnere/ veszi át a fuvarozótól, akkor a visszkereseti jog fenntartása a biztosítottra hárul.

c. Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy a sérült vagy hiányos árut kiszolgáltató fuvarozótól milyen okmányok beszerzésére van szükség:

Lap tetejére

Kárbejelentés

Sérülés esetén /külföldön és belföldön egyaránt/ a kárbejelentést az Netrisk.hu Zrt (netrisk.hu) vagy a biztosító felé írásban, haladéktalanul meg kell tenni. Belföldi kár esetén a biztosító vagy a bróker intézkedik a kárszemle megtartása érdekében, külföldön a biztosított megbízottjának /illetve az áru címzettjének/ kötelessége a kárbiztos mielőbbi értesítése. A benyújtandó okmányokat - amint rendelkezésre állnak - célszerű késedelem nélkül elküldeni a biztosítónak vagy brókernek, hogy a visszkereseti határidők betarthatók legyenek! Hiánykár esetén a kárbejelentést elegendő akkor megtenni, amikor a kárt igazoló okmányok rendelkezésre állnak, de a visszkereseti határidők betartására ez esetben is ügyelni kell.

Lap tetejére

Visszkereseti határidők

 • Vasúti szállításnál C.I.M. esetén 1 év
 • Belföldi szállítás esetén 9 hónap
 • Közúti szállításnál: 1 év
 • Folyami szállításnál: 1 év
 • Tengeri fuvarozásnál: 1 év
 • Légi szállításnál: 1 év
 • Kikötői hatóságoknál: 6 hónap
 • Szállítmányozók esetében: 6 hónap

Lap tetejére

A kárrendezéshez szükséges okmányok

 • Kárbejelentő levél, amelyben közlik a biztosítás kötvényszámát és részletezik a keletkezett kárt, beleértve annak összegszerűségét is
 • A biztosítási kötvény vagy certificate eredeti példánya /amennyiben ilyet kiállítottak/
 • A fuvarlevél eredeti példánya
 • Kereskedelmi számla, mely igazolja az áru értékét
 • Csomagolási jegyzék /amennyiben létezik ilyen/
 • A kárt igazoló okmányok /pl. kárbiztosi jegyzőkönyv/
 • A visszkeresethez szükséges okmányok

Lap tetejére

A kárigény érvényesítése, kárkifizetés

A biztosító a fentiekben ismertetett okmányok alapján nyilatkozik arról, hogy a kárigényt elismeri-e, illetve arról, hogy az elbíráláshoz milyen további igazolásokra, okmányokra van szüksége.
A kárigény elismerése esetén a kár összegének átutalásáról a biztosító intézkedik attól függően, hogy kit, milyen pénznemben illet a kártérítés. (Lásd: A biztosítás pénzneme c. fejezet)

Lap tetejére

Közös kár

E kártípusnak azért szentelünk külön fejezetet, mert valamennyi alapmódozat részét képezi és a vele kapcsolatos feladatok tapasztalataink szerint nem kellően ismertek.

A hajó kapitánya az esetben deklarál közös kárt, ha a hajót és a rakományt egy időben közös veszély fenyegeti és ennek elkerülése érdekében szándékosan ésszerű kárt okoznak a rakományban és a hajóban, illetve többletköltségek jelentkeznek. Mivel az ilyen károk következményeit és a felmerült költségeket a hajó és a rakománya közösen viselik, a hajó csak akkor szolgáltatja ki a rakományt, ha a szállítmányt terhelő hozzájárulás megfizetésére a címzett kötelezettséget vállal, illetve - amennyiben ezt a hajózási vállalat megköveteli - letétet fizet. A hozzájárulást általában az áru értékének százalékában határozzák meg.

Ha a biztosítottat közös kárról értesítik, haladéktalanul tudatnia kell a biztosítóval.

Lap tetejére

Közös kár esetén kiállított okmányok

KÖZÖS KÁR KÖTELEZVÉNY (General Average Bond)

A rovatokat a szállítmány adatai szerint kitöltve, cégszerű aláírással kell ellátni.

/Export esetén csatolni kell a B/L másolatát, valamint a számlamásolatokat, import esetén az eredeti B/L-t és a számlamásolatot/

ÉRTÉKNYILATKOZAT (Valuation Form):

A nyilatkozat rovatait a szállítmány adatai szerint kitöltve, cégszerű aláírással kell ellátni.

GARANCIALEVÉL (General Average Guarantee):

Amennyiben a hajóstársaság ragaszkodik a biztosító garanciájához, a vonatkozó garancialevelet is azonnal továbbítani kell a biztosítóhoz, aki cégszerű aláírásával látja el azt.

A kiállított és cégszerűen aláírt okmányokat azonnal továbbítani kell a biztosítóhoz. A biztosító által is aláírt dokumentumokat azon az úton ahogy kapták, vissza kell juttatni a küldőhöz.

A hajóstársaság mindaddig nem szolgáltatja ki az árut, míg az okmányokat kézhez nem kapja, ezért különösen fontos, hogy a biztosított ilyen esetben késedelem nélkül intézkedjen.

Lap tetejére

Milyen okmányokat kell beszerezni sérült vagy hiányos árut kiszolgáltató fuvarozótól?

VASÚTI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

Ha az áru SÉRÜLT CSOMAGOLÁSSAL vagy HIÁNYOSAN ÉRKEZIK, akkor még az átvétel előtt úgynevezett "Kiszolgáltatás előtti tényálladéki jegyzőkönyv" felvételét kell kérni.

Amennyiben a vasút ezt megtagadja, ennek tényét írásban igazoltatni kell.

Ha az áru sérülése a kiszolgáltatáskor nem észrevehető, akkor C.I.M. szállításnál 7 napon belül fel kell kérni a vasúti fuvarozót a sérülés megállapítására. Amennyiben az átrakásra kerül és a továbbiakban belföldi fuvarlevéllel folytatja útját, a felszólamlás határideje 3 nap.

A kár megállapításához ilyen esetben a kiszolgáltatástól számított lehető legrövidebb időn belül felvett hatósági jegyzőkönyv is szükséges.

KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

A hiányt vagy a látható sérülés tényét fel kell vezetni a FUVARLEVÉLRE és aláíratni a gépkocsivezetővel. A kiszolgáltatáskor szemmel nem látható sérüléseket a közúti fuvarozó felé 7 napon belül jelezni kell, hogy indokolt esetben a visszkereset érvényesíthető legyen.

FOLYAMI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

Amennyiben a szállítmány hiányosan vagy látható sérülésekkel érkezik, TÉNYMEGÁLLAPÍTÓ JEGYZŐKÖNYVET kell kérni a kikötői üzemigazgatóságtól.

LÉGI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

A hiányt vagy látható sérülést a légitársasággal kell igazoltatni még az áru átvétele előtt. A jegyzőkönyv /CARGO DAMAGE REPORT/ felvételénél ügyelni kell arra, hogy hiány esetén az adatok között súlyhiány is szerepeljen. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy amennyiben a jegyzőkönyv szerint a kár oka helytelen csomagolás, akkor a biztosító jogosult a kárigény elutasítására.

Lap tetejére

magyar